php mysqli db 접속 > mySQL

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

mySQL

 > 개발자료 > mySQL

mySQL

php mysqli db 접속

페이지 정보

작성자 YJNet 작성일14-12-01 19:18 조회5,229회 댓글0건

본문

<?php
$host = "localhost";
$user = "test";
$pw="1234";
$db = "test";
$mysqli = new mysqli($host, $user, $pw, $db);
mysqli_query($mysqli,"set names utf8");
if (mysqli_connect_error()) {
   echo mysqli_connect_error();
   exit();
}
 
// select 예
$query = " select * from test";
$result = $mysqli->query($query);
while ($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
   echo $row[name];
}
 
// update 예
$mysqli->query("update test set name='aaa' where id='1'");
 
 
$mysqli->close();
?>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

mySQL 목록

게시물 검색

접속자집계

오늘
306
어제
398
최대
1,173
전체
1,370,879
그누보드5
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관    Copyright © www.g-it.kr. All rights reserved.